The Botany Bay.jpg

'Botany Bay'

Oil on canvas, 62" x 72"

Jeff Muhs  2021